Jan 28, 2015

AYAT-AYAT MEKAH DAN MADINAHPara ulama mendefinisikan al-Quran adalah Kalam Allah, diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan menjadi ibadah apabila dibacakan.  Daripada definisi tersebut, terungkaplah gambaran bahawa al-Quran merupakan kitab panduan ungggul menjadi sumber kemajuan tamadun manusia.

Dalam perkembangan ilmu al-Quran, para ulama khususnya ulama ulum al-Quran turut mengemukakan tajuk membincangkan ayat-ayat Mekah dan Madinah. Hal ini relevan kerana al-Quran telah melalui sejarah penurunan di kedua-dua tempat suci tersebut. 

Pengertian Ayat Mekah Dan Ayat Madinah
Walaubagaimanpun, terdapat tiga pandangan ulama  berkaitan dengan makna ayat Mekah dan Madinah. Syeikh Manna’ al-Qattan di dalam Kitabnya Mabahaith Fi Ulumul-Quran menyatakan pendapat pertama menyatakan bahawa ayat Mekah bermaksud ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah baginda nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Manakala ayat Madinah pula bermakna ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah walaupun lokasi penurunannya di Mekah. Seperti ayat 58 surah al-Nisa’ yang diturunkan pada tahun pembukaan Kota Mekah. Pendapat ini menilai aspek zaman penurunan al-Quran tersebut. 

Pendapat kedua, ayat Mekah ialah ayat yang diturunkan di Mekah dan lokasi berhampiran dengannya seperti di Mina, Arafah dan Hudaibiyyah. Manakala ayat yang dikategorikan sebagai ayat Madinah ialah ayat al-Quran yang diturunkan di Madinah dan lokasi berhampiran dengannya seperti di Uhud dan Quba’. Pendapat ini meletakkan lokasi penurunan ayat sebagai ukuran. Pendapat yang ketiga pula mendefinisikan ayat Mekah ialah ayat yang ditujukan kandungannya kepada penduduk Mekah. Dan begitulah sebaliknya ayat Madinah ditujukan kepada penduduk Madinah. Contoh yang dikemukakan adalah seperti ayat yang menyeru “wahai  manusia” adalah ayat dalam kategori Mekah. Manakala ayat yang dimulakan dengan “wahai orang-orang yang beriman” adalah ayat Madinah. 

Gaya Bahasa Dan Kandungan Mesej Ayat Mekah
Dalam menyampaikan mesej, al-Quran mempunyai gaya bahawa yang berbeza antara ayat Mekah dan ayat Madinah. Antara ciri gaya bahasa ayat Mekah ialah pertama, seruan dakwah kepada mentauhidkan Allah SWT, mengukuhkan kebenaran risalah nabi Muhammad SAW, kebenaran mesej hari kebangkitan dan pembalasan, mengemukakan gambaran hari Kiamat dan suasananya, neraka dan azabnya, syurga dan kenikmatannya, perdebatan kaum Musyrikin dan kandungan penghujjahan logikal kepada mereka. 

Kedua, meletakkan asas umum perundangan syariat dan kelebihan nilai akhlak yang menjadi asas pembangunan masyarakat seperti isu memakan harta anak yatim sebagai satu kezaliman, kezaliman menanam anak hidup-hidup dan sebagainya. 

Ketiga, menampilkan kisah-kisah nabi dan para rasul terdahulu sebagai mesej peringatan untuk dijadikan pengajaran tentang kesudahan kaum terdahulu yang menentang. Keempat, menampilkan kandungan ayat ringkas dengan kekuatan lafaz sehingga memberi kesan kepada pendengar bahkan boleh menberi kesan mendalam kepada hati mereka. 

Gaya Bahasa Dan Kandungan Mesej Ayat Madinah
Bagi ayat-ayat Madinah pula, gaya bahasanya adalah mengandungi tajuk-tajuk muamalat, ibadat, hudud, perundangan kekeluargaan, harta pewarisan, kelebihan berjihad, solat berjemaah, hubungan diplomatik antara kerajaan dalam kontek peperangan dan perdamaian.Kedua, mengemukakan bicara ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta penolakan mereka tentang kebenaran risalah. 

Selanjutnya, ayat-ayat Madinah juga membongkar sifat-sifat dan ciri orang munafik dan amaran tentang bahaya mereka kepada agama. Akhir sekali, ayat-ayat Madinah tampil dengan ayat-ayat panjang dengan gaya bahasa memperkukuhkan syariat menjelaskan tujuannya.

Faedah Mengetahui Ayat-Ayat Mekah dan Madinah
Perbahasan ulama tentang ayat-ayat Mekah dan Madinah telah meninggalkan faedah yang tersendiri. Antaranya ialah, menjaga al-Quran dalam kontek pentafsiran. Hal ini kerana, pengetahuan tentang tempat turun ayat tersebut akan membantu dalam memahami tafsiran sebenar. Selain itu, pengetahuan ini juga akan memberi kesan kepada aspek dakwah terutamanya kesan gaya bahasa al-Quran itu sendiri. Bahkan memberi panduan kepada para pendakwah menggunakan uslub dakwah berkesan kepada sasaran dakwah mereka. Akhir sekali, pengetahuan tentang ilmu ini juga dapat menyusuri sirah nabi Muhammad SAW. Kita akan dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang berlaku berserta dengan masanya. Bermula dari awal penurunan wahyu sehingga akhir ayat yang diturunkannya seakan tergambar kepada kita seluruh perjalanan dakwah Baginda SAW.

Demikianlah antara panduan yang telah dikemukakan oleh para ulama tentang ayat-ayat Mekah dan Madinah. Sumbangan ulama ini pastinya mampu memberi sumbangan besar kepada dunia Islam dalam meletakkan al-Quran sebagai sumber teras menjadikan Islam agama membawa keamanan ke seluruh dunia.

#diterbitkan dalam Buletin Darul Quran, Bil. 19, Tahun ke-7, 2012.

No comments: